Årsmöte AIK Golfklubb 2018

Måndag 29 januari 2018

AIK Golfklubb kallar till ordinarie årsmöte

Tisdagen den 13 februari 2018 kl. 18.30 i Solna Folkets Hus, Skytteholmsvägen 2.

Anmälan om deltagande i mötet görs senast den 9 februari till golf@aik.se

http://www.solnafolketshus.se/om-oss/hitta-hit-19452056


Årsmötets dagordning

1Årsmötets öppnande

2Fastställande av röstlängd

3Mötets behöriga utlysande

4. Fastställande av dagordning

5. Val av mötesfunktionärer

a/ ordförande

b/ sekreterare

c/ två protokolljusterare tillika rösträknare

6Årsredovisning

7Revisionsberättelse

8Fastställande av resultat- och balansräkning

9Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för tiden revisionen avser

10 Fastställande av årsavgift

11 Inkomna förslag från medlemmar och styrelse

12 Val av styrelse

a/ Fastställande av antal ledamöter i styrelsen

b/ Val av ordförande för ett år

c/ Val av styrelseledamöter

d/ Val av 3 styrelsesuppleanter för vardera ett år

e/ Val av revisor och revisorssuppleant för vardera ett år

f/ Val av valberedning för ett år

13 Fastställande av mål, verksamhetsplan samt budget

14 Årsmötets avslutning

Välkommen hälsar styrelsen


Övrigt

Rösträtt får inte utövas med fullmakt. Medlem som inte har rösträtt har yttrande

och förslagsrätt. Rösträtt tillkommer person som fyllt 18 år och som varit

medlem 2017 och erlagt årsavgift  före årsmötet och ny medlem som fyllt 18 år

och erlagt senast den 15 januari 2018.

Kallelse och dagordning till detta ordinarie årsmöte den 28 februari har skett via

publicering i AIK Golfklubbs medlemstidning  december 2017 och på hemsida

www.aikgolf.se den 30 januari 2018.