Kallelse årsmöte AIK Golfklubb

Publicerat 2023-03-23

AIK Golfklubb kallar samtliga medlemmar till ordinarie årsmöte.

Datum:  2023-04-13

Tid:        18:30

Plats:    Teams

I år hålls årsmötet digitalt via Teams. Anmäl dig till golf@aik.se.
Länk till mötet skickas ut via mejl samt publiceras här på hemsidan i god tid innan mötet. Du behöver inte ha Teams-appen nedladdat utan det går bra att ansluta med länken via en webbläsare.

Dagordning:

 1. Justering av röstlängd
 2. Fråga om mötets behöriga utlysande
 3. Val av
  a) Ordförande för mötet
  b) Sekreterare för mötet
 4. Val av två protokolljusterare att jämte ordföranden justera Årsmötesprotokollet
 5. Framläggande av årsredovisning och i förekommande fall koncernredovisning    
  a) Verksamhet
  b) Ekonomi
 6. Rapport från den bolagiserade verksamheten
 7. Revisorernas berättelse för föreningen och i förekommande fall koncernen
 8. Fastställande av resultat- och balansräkning samt i förekommande fall koncern-resultat- och koncernbalansräkning  
 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser                       
 10. Fastställande av arvoden
  a) Styrelsen
  b) Revisor
 11. Fastställande av årsavgift
 12. Förslag som väckts av styrelsen eller av röstberättigad medlem senast den 1 mars.
 13. Fastställande av mål, verksamhetsplan, behandling av budget samt fastställande av                           antalet styrelseledamöter.  
 14. Val av
  a)    Ordförande i styrelsen för en tid av ett år
  b)    halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av två år
  c)    2 suppleanter för en tid av ett år
  d)    Val av revisor och revisorssuppleant för ett år
  e)    Val av valnämnd för kommande verksamhetsår. Tre till fem ledamöter