Kallelse årsmöte AIK Golfklubb

Publicerat 2021-03-05

AIK Golfklubb kallar samtliga medlemmar till ordinarie årsmöte.

Datum: 2021-03-19

Tid: 12:00

Plats:  Teams (notera, vi startar mötet på utsatt tid och släpper då in personer i lobbyn)

Länk till det digitala årsmötet skickas ut via mejl. Har du inte fått mejlet? Hör av dig till golf@aik.se

Med anledning det nuvarande riskläget (COVID-19) beaktar styrelsen risken med att sammanträda fysiskt, därav väljer vi att mötas digitalt.


Dagordning:

 1. Justering av röstlängd
 2. Fråga om mötets behöriga utlysande
 3. Val av
  a) Ordförande för mötet
  b) Sekreterare för mötet
 4.  Val av två protokolljusterare att jämte ordföranden justera Årsmötesprotokollet
 5. Framläggande av årsredovisning och i förekommande fall koncernredovisning
  a) Verksamhet
  b) Ekonomi
 6.  Rapport från den bolagiserade verksamheten
 7. Revisorernas berättelse för föreningen och i förekommande fall koncernen
 8. Fastställande av resultat- och balansräkning samt i förekommande fall koncern- resultat- och koncernbalansräkning  
 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
                   
 10. Fastställande av arvode
  a) Styrele
  b) Revisor
 11. Fastställande av årsavgift
 12. Förslag som väckts av styrelsen eller av röstberättigad medlem 12 mars kl 12.00   
     
 13. Fastställande av mål, verksamhetsplan, behandling av budget samt fastställande av antalet styrelseledamöter.  
 14. Val av:
  a) Ordförande i styrelsen för en tid av ett år
  b) halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av två år
  c) 2 suppleanter för en tid av ett år
  d) Val av revisor och revisorssuppleant för ett år
  e) Val av valnämnd för kommande verksamhetsår. Tre till fem ledamöter